Hva er F-gass

Litt informasjon om kjølemedier i frysere, kjølere, kjøleskap, aircondition og klimaanlegg.


 «Kjøleskapet» ble oppfunnet på siste delen av 1800 tallet, og det er siden da benyttet forskjellige gasstyper som kjølemedier i alle frysere, kjølere, kjøleskap, varmepumper, klima og AC anlegg.

Bruken av disse gassene økte  radikalt på 1950 og 60 tallet uten at noen før på 70 og 80 tallet stilte spørsmål om hva gassene inneholdt.

VI har det siste 20 årene definert disse gassene og funnet mange miljøskadelige effekter.

 

Hva er F-gasser?

F-gasser eller drivhusgasser er alle typer gasser som bidrar til å øke drivhuseffekten. Fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) fremstilles industrielt.

De fleste av disse gassene er underlagt Kyotoavtalen og omtales i Montrealprotokollen. (følg linker under)

KFK- og HKFK-gasser er også eksempler på fluorholdige klimagasser, selv om de ikke er underlagt Kyotoprotokollen.

Fordi disse gassene bidrar til å bryte ned ozonlaget som beskytter jorda mot skadelig ultrafiolett stråling,

er de regulert av den internasjonale miljøavtalen, Montrealprotokollen. Bruken av disse miljøfarlige gassene trappet sterkt ned, og på vei til å fases helt ut.


HFK

Fluorforbindelser som hydrofluorkarboner (HFK) bryter ikke ned ozonlaget, og ble derfor introdusert som erstatninger for KFK og HKFK i første halvdel av 90 tallet.

Bruk og utslipp av HFK gasser har økt betydelig og konsentrasjonen av HFK i atmosfæren har vist en sterk vekst. Det viktigste anvendelsesområde for

HFK gassene er som kuldemedium i kjøle, klima og varmepumpeanlegg.

De vanligst forekommende HFK gassene i Norge er;  134a, R404A, R507 og R410A. GWP (Global Warming Potential.) faktoren varierer fra 120 til 12000.

HFK gasser er regulert i Kyotoprotokollen. (følg linken under)


Globalt oppvarmings potensiale

Klimagassene har ulik oppvarmingseffekt og levetiden i atmosfæren varierer fra noen få år til flere titusener år.

For å kunne sammenlikne de ulike klimagassenes oppvarmingseffekt, har forskerne kommet fram til en måleenhet som kalles GWP,

eller Global Warming Potential. (Se linker under)


Klimaanlegg i kjøretøy

I 2010 er det beregnet at bilparken i Norge inneholdt mer enn 1000 tonn Kjemisk fremstilt R134a. Dette tilsvarer et potensielt klimautslipp på 1,3 millioner tonn CO2 ekvivalenter…

bare i Norge!!


Sertifisering

Alle som i dag jobber med F-HFK, og HKFK gasser må gjennomgå en grundig opplæring og sertifisering, hovedsakelig med vekt på håndtering av returgasser.

Denne sertifisering er i hovedsak I regi av gassprodusenter og myndigheter….Nyheter i 2013

Det er i år, lansert en ny gass til kjøleanlegg og klimaanlegg, i kjøretøy basert på hydrokarbon (Naturgass) med betegnelsen R1234yf som skal erstatte den nåværende R134a gassen.

R1234yf er tilsatt et kjemisk fremstilt vetefluorid som dannes ved at kalsium   fluorid    behandles med svovelsyre og varme.

Vetefluorid er betegnet som meget giftig, og ved brann, danner den en dødelig avgass!


Hva kan vi gjøre

Vi kan i første omgang begynne med å stille produsentene av R1234yf spørsmålet hvorfor vetefluorid tilsettes, og hvilken funksjon dette har i kjølemediet.

Vi kan  spørre om dette kan ha noe med lisensiering av R1234yf gassen å  gjøre.

Vi kan også spørre myndighetene hvorfor R1234yf skal erstatte R134a når det finnes flere hydrokarbon-gasser uten kjemiske tilsetninger.


Hvilke alternativer finnes:

Hydrokarbongasser er rene naturgasser. Iso-butan, R600 og R290 er to eksempler på naturlig forekommende gasser som benyttes som kjølemedier, og er betegnet som miljøvennlige gasser.

Disse gassene har mange fordeler i forhold til de kjemisk/industrielt fremstilte gassene.


Brannfare

Alle hydrokarbongasser er brannfarlige, og forsiktighetsregler må tas ved bruk av disse.

Gassen er nesten like brann og eksplosjonsfarlig som bensin, og  busser og biler som benytter propan som drivstoff…Miljøtiltak

Mange multinasjonale selskaper har forstått viktigheten av å ta et klart standpunkt i denne delen av klima-debatten.

Et ikke helt ubetydelig «kald-drikk selskap» har siden 2009 planlagt en omlegging,

og går over til rene hydrokarbongasser i alle sine kjølere og kjøleskap på verdensbasis i løpet av 2015.

Miljøorganisasjoner gir også en klar henstilling til bilbransjen og andre brukere av kjølemedier om å ta et klart miljøstanpunkt.
Med Vennlig hilsen

Envirosafe Norge


http://www.envirosafe.no
  Ta en titt på:

  http://www.greenpeace.org/usa/en/media-center/news-releases/coca-cola-commits-to-climate-f/
  Infolinker:

  http://www.returgass.no/Hovedmeny/Miljo/Montrealprotokollen.aspx

  http://www.klif.no/no/Tema/Klima-og-ozon/Klimagasser/


Ett miljøvennlig alternativ

  • Rimelig
  • Enkelt
  • Sikkert
  • Miljøvennlig